Reportage: Äganderättslig vinst

Det går att överklaga beslut om äganderättsinskränkningar vilket myndigheten tidigare hävdat inte var möjligt.

Av: redaktionen Magasinet Landsbygd

Ja det kan låta knasigt men skogsägare som fått besked av Skogsstyrelsen om att denne har en så kallad nyckelbiotop på sin privata egendom får i samma besked information om att beslutet om nyckelbiotopens vara eller inte vara ej går att överklaga.

En nyckelbiotop är en skogsmark där det kan finnas vad det allmänna anser som viktig natur. Och i samband med myndighetens beslut blir marken i praktiken värdelös.

Förvaltningsrätten

Nu meddelar förvaltningsrätten i två nya domar, med stöd i förvaltningslagen, att beslutet ska gå att överklaga. Uppskattningsvis finns det i Sverige 600 000 hektar skogsmark som klassats som nyckelbiotoper.

Lite förenklat kan man säga att Skogsstyrelsen hävdar att beslutet om en utpekad nyckelbiotop är ett icke beslut och därför finns inget att överklaga. Domarna slår fast något helt annat och att Skogsstyrelsen bryter mot lagen.  

I domen från Förvaltningsrätten i Malmö går att läsa:

”Det går enligt förvaltningsrättens mening inte att komma ifrån att den ärendehandläggning som Skogsstyrelsen ägnar sig åt i fråga om registrering av nyckelbiotoper innebär ett sådant ingrepp i den enskildes äganderätt att dess maktutövning, enligt regeringsformens bestämmelser, kräver stöd i lag, förordning eller efter delegation myndighetsföreskrift. Stöd i ett regeringsbeslut är därmed inte tillräckligt.”

Det är en enig rätt i Malmö som slår fast att den statliga myndigheten Skogsstyrelsen helt saknar erforderlig författningsstöd – för att mot ett bestridande – bilda nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen låter meddela att de nu funderar på om de ska överklaga beslutet.

Demokratifråga

Chefsrådmannen Löndahl förklarar domens innebörd så här: ”Dom från förvaltningsrätten med innebörd att regeringsbeslut inte är tillräckligt författningsstöd för att begränsa den grundlagsskyddade äganderätten”

Frågan om nyckelbiotoper och på vilket sätt Skogsstyrelsen på regeringsuppdrag genomför dessa utan stöd i grundlag blir utifrån chefsrådmannens förtydligande och domen i sig en tydlig demokratifråga, en fråga om mänskliga rättigheter som drabbar många på landsbygden. Enligt domen har enorma värden berövats enskilda individer på landsbygden i strid med vår egen grundlag vars uppgift är att skydda vår demokrati.

Demokratin 100 år

Att demokratin fyller hundra år i Sverige har av regeringen lyfts fram som ett unikt tillfälle att uppmärksamma demokratin på. Vad gäller brott mot författningarna, regeringsformen och riksdagsordningen, kan det inte utdömas något ansvar. Detta beror på att Sverige saknar en författningsdomstol och en riksrätt. Grundlagarna brukar därför betecknas som ”ofullgången rätt” och brott mot dem betraktas det som en politisk process där medborgarna anses ”döma” de skyldiga i allmänna val. Möjligen kan Europadomstolen döma för brott mot bestämmelser i Europakonventionen.

//Magasinet Landsbygd

Dela artikeln

Shares

3 kommentarer

  1. Kan man då anta att alla nyckelbiotoper är olagliga och ogiltig förklaras?

    1. Till att börja med måste domen från förvaltningsrätten i Malmö vinna laga kraft.

  2. Utveckla gärna hur redaktionen resonerar om definition och problematisering mellan ”det allmänna” och ”privat egendom”. Skogsägare i relation till allmänhet, allas rätt till våra gemensamma resurser, osv. Skulle vara belysande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *